Obchodné a dodacie podmienky

  1. ZÁKLADNÉ POJMY

1.1 Spoločnosť(M&T Celebrations s.r.o.) ako prevádzkovateľ stránky na doméne kvetyterka.sk

1.2 Spoločnosť M&T Celebrations s.r.o., so sídlom Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 51956586, DIČ: 2120839435, Zapísaný v OR, Okresného súdu Trnava, Odd Sro, Vložka č. 42995/T, je oprávnená užívať Doménu v súvislosti s prevádzkovaním svojej podnikateľskej činnosti, vrátane prevádzkovania internetového obchodu.

1.3 Spoločnosť M&T Celebrations s.r.o. je prevádzkovateľom, dodávateľom, ďalej už len ” predávajúci” ponúkaných produktov, ďalej už len ” tovar” internetového obchodu kvetyterka.sk

1.4 Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky v internetovom obchode kvetyterka.sk objednáva, kupuje, zaplatí za tovar, služby, prípadne požaduje aj jeho doručenie na určené miesto. Ďalej už len “ kupujúci „.

1.5 Adresát je fyzická alebo právnická osoba, ktorej predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru na určené miesto podľa objednávky kupujúceho . Ďalej len “ adresát „.

1.6 Objednávka je pre predávajúceho po jej zaplatení príkazom na vyhotovenie a následné zabezpečenie doručenia objednaného produktu alebo služby podľa dohodnutých podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. Ďalej už len “ objednávka “ . 1.7 Zoznam a cenník tovaru, produktov a služieb je uvedený na internetovej stránke www.kvetyterka.sk, ktorej prevádzkovateľom, dodávateľom a predávajúcim je spoločnosť M&T Celebrations s.r.o.

1.7 Zoznam a cenník tovaru, produktov a služieb je uvedený na internetovej stránke www.kvetyterka.sk, ktorej prevádzkovateľom, dodávateľom a predávajúcim je spoločnosť M&T Celebrations s.r.o.

1.8 Kuriér – je spoločnosť, ktorá sa zaoberá profesionálnou prepravou zásielok

 

  1. OBJEDNÁVKA tovaru a služieb

Objednávku tovaru a služieb je možné uskutočniť:

2.1 Osobne v prevádzke kvetinárstva Kvetinový Salón Terka, Hollého 1854/9,927 05 Šaľa-Veča otvorené denne po – so 8.00 – 19.00 hod, nedeľa 9.00 – 18.00.

2.2 Elektronickou on – line objednávkou na internetovej stránke www.kvetyterka.sk

2.2.1 Po odoslaní objednávky je kupujúcemu zaslané e – mailom automatické potvrdenie o prijatí objednávky a zaslanie potrebných údajov kupujúcemu na realizáciu platby danej objednávky.

2.2.2 Kupujúci je povinný potvrdenie o prijatí objednávky formálne skontrolovať a v prípade nesprávnosti alebo neúplnosti informácie o predmete objednávky alebo o adrese miesta doručenia neodkladne kontaktovať na tel.č. 0907 216 043 a informáciu opraviť. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu nesprávnosti vyplnenia údajov v objednávke sa nebude brať ohľad.

2.2.3 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, podľa ktorého je predávajúci povinný dodať v súlade s týmito obchodnými podmienkami objednaný tovar na miesto určenia a kupujúci je povinný za tento tovar zaplatiť dohodnutú sumu.

2.2.4 Objednávka sa stáva záväznou pre predávajúceho až po prijatí platby za objednávku na účet predávajúceho ak nie je písomne dohodnuté inak.

2.2.5 Objednávateľ v objednávke pravdivo uvedie svoje osobné údaje ( meno, adresu, telefónne číslo a e – mail), ako aj potrebné údaje adresáta ( meno, adresu doručenia, telefónne číslo.

2.2.6 Objednávateľ taktiež uvedie dátum a čas doručenia danej objednávky, ku ktorej môže pripojiť aj svoje písomné venovanie, ktoré bude priložené k objednávke.

2.2.7 Po uhradení danej objednávky bude kupujúcemu prostredníctvom e – mailu doručená faktúra ( daňový doklad ), ktorej orginál môže byť na základe vyžiadania kupujúceho zaslaný prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.

2.2.8 Ak máte záujem sa registrovať do databázy našich verných zákazníkov, vyplňte registračný formulár. V prípade registrácie Vám budeme zasielať výhodné akčné ponuky našich produktov. Pri ďalšom nákupe stačí aby ste sa prihlásili cez “ prihlásenie “ Pokiaľ nemáte registráciu, vyplňte prosím všetky požadované informácie o Vás a príjemcovi. Registrácia nie je podmienkou objednávky.

 

  1. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci môže stornovať svoju objednávku najneskôr 24 hod pred dohodnutým časom doručenia požadovaného tovaru.

3.2 Storno objednávky je povinné uskutočniť pomocou elektronickej pošty na základe predošlého telefonického oznámenia predávajúcemu o storne objednávky.

3.3 Na základe storna objednávky prostredníctvom elektronickej pošty budú prijaté finančné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátené na jeho účet z účtu predávajúceho, pričom predávajúci v prípade vzniknutých nákladov spojených so zabezpečením, vyhotovením a doručením danej objednávky si tieto náklady má právo odpočítať 50 % zo sumy vrátenej kupujúcemu.

3.4 Predávajúci má právo stornovať objednávku prijatú od kupujúceho v prípade, že nie je možné z jeho strany túto objednávku vyhotoviť alebo doručiť a to z dôvodov nedostupnosti požadovaného produktu alebo nemožnosti objednávku vyhotoviť v čase objednávky v danej cene poprípade neschopnosti doručiť objednávku v požadovanom čase, pokiaľ medzi kupujúcim a predávajúcim nebude dohodnuté inak.

3.5 V prípade storna objednávky zo strany predávajúceho budú finančné prostriedky prijaté za úhradu tejto objednávky v plnej výške vrátené na účet kupujúceho, pokiaľ medzi kupujúcim a predávajúcim nebude dohodnuté inak.

3.6 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ( do 7 pracovných dní, bez udania dôvodu) podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom, zásielkovom predaji, pretože predmetom predaja sú produkty ako rezané kvety a iné produkty z rezaných kvetov, ktoré rýchlo podliehajú skaze, a toto odstúpenie je vylúčené samotným ustanovením § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji.

 

Dodacie podmienky

  1. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie produktu pri osobnom odbere v kvetinárstve Kvetinový Salón Terka, Hollého 1854/9,927 05 Šaľa-Veča

4.2 Dodanie produktu doručením príjemcovi – Pri dodávaní produktu odoslaním príjemcovi predávajúci odosiela produkt príjemcovi určeného kupujúcim na adresu určenú kupujúcim. Preprava produktu je uskutočnená kuriérom.

4.3 Kuriér prepraví produkt na dohodnuté miesto a odovzdá ho príjemcovi v prepravnej lehote. Informácie o mieste, príjemcovi a o čase doručenia dáva kuriérovi predávajúci na základe objednávky kupujúceho.

4.4 Príjemca musí byť v čase doručenia na dohodnutej adrese. Ak nie je príjemca prítomný, môže kuriér odovzdať produkt po písomnom potvrdení aj inej osobe, ktorá sa v tom čase nachádza na dohodnutej adrese. Toto neplatí v prípade, že kupujúci v objednávke písomne oznámi, že produkt musí byť doručený príjemcovi do vlastných rúk. Kuriér nie je povinný kontrolovať totožnosť príjemcu.

4.5 V prípade, že príjemca odmietne produkt prevziať alebo produkt nie je možné doručiť a to najmä z dôvodu nepresnej adresy, neprítomnosti príjemcu ani inej oprávnenej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito obchodnými podmienkami produkt na adrese doručenia doručiť je kuriér povinný okamžite informovať predávajúceho a počkať na ďalšie inštrukcie. Prípadné náklady na plnenie ďalších inštrukcií je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, ktorá sa odošle kupujúcemu. Ak nebudú kuriérovi potrebné inštrukcie oznámené do 15 min, alebo nebude možné tieto inštrukcie splniť, kuriér prepraví produkt naspäť predávajúcemu. Povinnosť kuriéra doručiť produkt je týmto splnená vrátením produktu predávajúcemu.

4.6 Dodanie tovaru nie je možné uskutočniť presne na minúty, z toho dôvodu je stanovená 30 min. odchýlka v prípade neočakávaných udalostí. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na expresné doručovanie.

 

  1. Platba objednávky

5.1 Pri osobnom odbere tovaru v priestoroch prevádzky kvetinárstva Kvetinový Salón Terka na Hollého 1854/9,927 05 Šaľa-Veča je možné objednávku zaplatiť v hotovosti, alebo prevodom na účet.

5.3 Platba prevodom na účet sa môže uskutočniť po zvolení platby prevodom na účet v objednávke. Objednávka bude vybavená až po pripísaní platby na účet IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306 2556 ak nebolo dohodnuté inak.

5.4 Objednávka sa bude spracovávať až po pripísaní platby na účet predávajúceho. S výnimkou platby v hotovosti

5.5 Cena doručenia  je zahrnutá do cien jednotlivých produktov.

5.6 Cena za tovar sa riadi cenníkom predávajúceho platným ku dňu objednávky. Cena kytíc sa riadi aktuálnymi cenami kvetov na holandských burzách. Podľa sezónnosti sú uvedené vždy aktuálne ceny, ktoré sa môžu ročne kedykoľvek meniť.

 

  1. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

6.1 M&T Celebrations s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 51956586, DIČ: 2120839435, IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306 2556

 

  1. REKLAMÁCIE

7.1 Príjemca preberá tovar svojim podpisom a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal v dobrom a čerstvom stave. V prípade, že je tovar poškodený ( napr. polámané kvetiny ), je príjemca pred prevzatím tovaru povinný oznámiť toto poškodenie predávajúcemu na tel. č. 0907 216 043  a to bez zbytočného odkladu, potom ako mal možnosť si tovar prezrieť. Na neskoré reklamácie nebude braný dôraz. V prípade dokázaného poškodenia tovaru má kupujúci právo na jeho výmenu, zľavu z ceny tovaru alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Predávajúci však nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré spôsobil príjemca nevhodným zaobchádzaním.

7.2 Predávajúci nezodpovedá za chybné kontaktné údaje príjemcu ani za to, že príjemca nebol z akéhokoľvek dôvodu v čase dohodnutého doručenia na adrese uvedenej v objednávke.

 

  1. ZÁMENA KVETOV, KERAMIKY, SKLA, MISKY a DOPLNKOV

8.1 Vzhľadom k sezónnosti kvetov a priamej závislosti na dovoze kvetov a doplnkov zo zahraničia z najväčšej hollandskej kvetinovej burzy kvetov si predávajúci vyhradzuje právo zámeny druhu alebo farby vo výške / rozsahu – maximálne 25 % oproti fotografii na stránkach internetového obchodu www.kvetyterka.sk

8.2 V prípade nutnej zmeny vyššej ako 25 % predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho a bude dohodnutý ďalší postup.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Predávajúci sa zaväzuje uchovať v tajnosti pred nepovolanými osobami všetky informácie týkajúcich sa tovaru miesta doručenia.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať a chrániť osobné údaje kupujúceho aj príjemcu v súlade so zákonom122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

9.2.1 Poskytnuté osobné údaje budú spracované a bezpečne uchované v bezpečnostnom informačnom systéme predávajúceho.

9.2.2. Predávajúci má právo si poskytnuté osobné údaje dostupnými prostriedkami overiť z hľadiska pravdivosti a možného zámeru s rozporom s obchodnými zákonmi SR, alebo či nebol osobný údaj poskytnutý osobou alebo subjektom, ktorému informácia o osobných údajoch neprináleží.

9.2.3. Predávajúci poskytnuté a zistené osobné údaje využije len na úspešné doručenie objednávky a prípadnú reklamáciu.

9.2.4. Kupujúci týmto výslovne súhlasí s odovzdaním týchto osobných údajov kuriérovi za účelom doručenia zásielky.

9.3 Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným vyhlásením osôb vystupujúcich v mene predávajúceho. Výnimkou je ak toto odlišné prehlásenie je uskutočnené písomne a podpísané osobou, ktorá je oprávnená konať za predávajúceho.

9.4 Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť. V prípade zmeny obchodných podmienok nadobúdajú platnosť po ich uverejnení na internetovej stránke www.kvetyterka.sk Zmeny nemajú vplyv na už spracované objednávky.

9.5 Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a tie isté údaje adresáta ak je adresát fyzickou osobou. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a tie isté údaje adresáta ak je adresát právnickou osobou.

9.6 Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

9.7 Požadované informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu objednávateľa a prípadnú komunikáciu. Zároveň tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

9.8 Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

9.9 Pokiaľ bude chcieť objednávateľ zrušiť svoju registráciu a vymazať e-mailovú adresu z databázy, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude objednávateľ informovaný

9.10 Potvrdením objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

  1. AUTORSKÉ PRÁVA

10.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že fotografie umiestnené na webovej stránke www.kvetyterka.sk sú chránené autorským právom spoločnosti  M&T Celebrations s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 51956586, DIČ: 2120839435, Slovenská republika. Neoprávneným užívaním fotografií umiestnených na týchto webových stránkach sa dopustíte protiprávneho zásahu do autorského práva tejto spoločnosti.

10.1.1 Spoločnosť M&T Celebrations s.r.o.  v takomto prípade podnikne všetky právne kroky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, aby sa tak akýmkoľvek protiprávnym zásahom do svojich práv zabránila a bola jej nahradená vzniknutá škoda spoločne s ušlým ziskom a poskytnuté primerané zadosťučinenie v peniazoch. Neoprávneným zásahom do autorského práva sa rovnako vystavujete riziku trestného stíhania pre spáchanie trestného činu podľa príslušných ustanovení trestného zákona.

Expresné doručenie

24X7 zákaznícka podpora

Garancia vrátenia peňazí

zákaznícka linka 0907 216 043

X